ชื่อ - นามสกุล :นายผ่อน -สวิง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภค ๔ ราชบุรี

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 15 พฤษภาคม 2555-ปัจจุบัน

ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์